fbpx

FAQ

Ki sa egzakteman ke amannman nan konstisyon vil la pou majistra a dwe fè?

Revisyon nan Konstitisyon an ta separe pouvwa egzekitif la ak pouvwa lejislatif ant ofisyèl eli Vil la. Majistra a ap pran sou resposabilite'l pouvwa jounalye egzekitif la kounye a olye de manadjè vil la, pandan ke Komisyon an ta rete kòm kò lejislatif pou vil la epi kontinye gen pouvwa pou pase oswa anilasyon òdonans, ogmante oswa diminye enpo, ak lajan ki apwopriye, epi byen administre byen ak pwopriyete nan yo nan vil la. Ak aranjman sa a, Komisyon an kapab bay rapò ekzekitif la ki enpòtan nan fonksyonman majistra a.

Kisa sa vle di tèm "egzekitif la" ak "Majistra Solid" la vle di?

Genyen anpil varyasyon, men tèm yo an jeneral vle di: - yon majistra "egzekitif" nan Vil Miami an pa vize kòm yon manm pati nan Komisyon Vil la, li te defini responsablite egzekitif la, epi li fè tout devwa seremoni kòm tèt gouvènman an. - yon majistra "solid" se chèf egzekitif nan yon vil epi ki pèmèt ke yo dirèkteman sipèvize anplwaye vil la yo, anboche ak revoke anplwaye, rezoud pwoblèm ki afekte rezidan yo pi efikasman, epi li bay yon pi gwo degre nan responsabilite ak transparans pou moun ki abite nan vil la yon fason ki pi efikas, epi bay plis transparans ak resposabilite pou rezidan vil la yo.

Kilè vòt pou "Majistra solid" la ap fèt?

Nan moman ke yo kolekte petisyon yo, Komisyon Vil la sipoze rezéve yon dat pou fé eleksyon, ki ta dwe tonbe nan menm dat ak elecsyon jeneral yo ke se 6 Novanm, 2018.

Èske chanjman pou yon majistra solid la ap bay twòp pouvwa a yon sèl moun?

Non. Okontrè, li transfere pouvwa ke manadjè ke yo apwente a ap ekzèse nan vil la kounouye a kòm moun ki an "tèt nan branch administratif" nan yon moun ki eli.
Kounye a, manadjè vil la rapòte bay tou lè de branch sa yo majistra a ak Komisyon an, men se pa rezidan Miami yo eli'l. Li responsab pou administrasyon an epi ak tout inite gouvènman vil la epi tou pou egzekite politik ke Komisyon an te adopte. Manadjè vil la tou gen otorite pou egzèse kontwòl sou tout depatman yo ak divizyon yo, osi byen ke yo nonmen ak retire tout direktè yo ak tout ofisye sibòdone ak anplwaye yo nan depatman yo nan vil la.
Malgre ke kèk ka diskite ke yon manadjè vil ki pa seleksyone ka responsab pa Komisyon an City, sistèm sa a ka pwovoke enstabilite nan vil la, ensèten epi bay ouvèti pou genyen chanjman ki fèt souvan nan pozisyon an.
Pannan ke Komisyon an ki ap sipèvize pouvwa a parèt ideyal, reyalite a se ke regleman komite ya jeneralman endesizif, sa kapab kreye enstabilite epi yo ka pèmèt pouvwa a bay vag sou devlopman yo. Yon majistra solid dwe genyen sipò pèp la dèyè'l oswa l'ap responsabilite pou rezidan Vil la dirèkteman. Majistra a eli nan tout vil la epi se pa pa distri yo kòm Komisyonè Vil yo, ki pèmèt ke majistra a mete devan yon vizyon pou Miami ki pran an kont tout responsabilite ak bezwen tout Komisyon yo nan distri yo.
Anplis de sa, ak nouvo chanjman nan pwovizyon yo ki genyen ladann refòm konstitisyon an, se pou premye fwa nan listwa, ke moun ki nan Miami pral gen pouvwa pou retire Majistra a nan yon eleksyon rapèl si majistra a pa pwouve e montre ke li pa kapab satisfè responsablite li yo.

Pou ki rezon yo ta dwe fè reòganizasyon?

Pou plis responsabilite, transparans ak plis chwa pou votè yo vote pou yon majistra kap eli pou kont li, pèp Miami yo ap an mezi pou chwazi yon moun ki kapab demontre yon vizyon klè de tout vil la epi ki kapab responsab pou fonksyonman yo epi fè vizyon saa tounen yon reyalite.

Èske mwen ka li revizyon konstitisyon an?

Natirèlman. Ou kapab jwenn revizyon konstitisyon an lè ke ou klike laa

What is the ballot language and who wrote it?

The ballot language will not be drafted until sufficient signatures on the petition are verified. When that happens, you will be able to see the ballot here.

Ki sa salè nouvo majistra a pral ye menm?

Konpansasyon pou majistra a pral 75% salè majistra Konte Miami-Dade la.

Kiyès ki pral fè ajisteman salè pou tout lòt anplwaye vil la?

Majistra a pral travay de konsè ak lòt direktè ak lòt manm dekip pou mete anplas montan nesesè e apwopriye pou peye anplwaye vil la yo. Desizyon final yo pral fèt ant majistra ak apwouval komisyon an kap sòti nan bidjè anyèl Vil Mimia an.

Kiyès ki ap an mezi pou monte ak redwi enpo?

Komisyon Vil la.

Eske ap genyen sipèvizyon de depans yo?

Majistra ap toujou kontinye genyen pouvwa ak otorite pou sou nenpòt nan lejislatif la, kasi-jidisyè, zonaj, plan jeneral la itilizasyon tè desizyon Komisyon Vil la, ki genyen ladann bidjè oubyen nenpòt eleman an patikilye. Komisyon an genyen pouvwa pou pase sou nenpòt desizizyon an patikilye ki genyen ak kat sou senk de vot la.

Ki opsyon ki disponib si votè yo deside ke majistra a pap fè yon bon travay?

Votè yo gen pouvwa pou yo chwazi yon nouvo majistra chak kat ane. Anplis de sa, amannman nan konstitisyon an pral entwodwi pou premye fwa nan Vil Miami yon chanjman nan pwovizyon an kap bay rezidan yo pouvwa yo pou chanje eli ofisyél yo nan kolekte petisyon. Si tout fwa nesesé montan petisyon an sétifye, pèp la kapab toujou mande pou yon eleksyon espesyal pou chanje majistra a oswa nenpòt nan Komisyonè vil la.

Konstitisyon an pwopoze pou swiv modèl "separasyon nan pouvwa yo", kote ke branch lejislatif jere pati finans yo ak branch egzekitif la jere operasyon jounalye yo. Majistra a pwopoze yon bidjè chak ane, pandan ke Komisyon Vil la fikse pousantaj enpo yo epi pase bidjè final la. Pwopriyete ak byen ki nan vil la yo se responsablite Komisyon an. Majistra a pa ka achte oswa vann pwopriyete san apwobasyon Komisyon an, men li pouvwa pou li veto sou aksyon ki genyen rapò sou Komisyon Vil la ki gen rapò ak dispozisyon nan zafè pwopriyete reyèl.

Akizisyon yo ap kontinye gouvène pa pwosesis yo ki an plas jodi a: majistra a pap genyen okenn otorite anplis de sa ke manadjè vil la kounye a.
Yon majistra pa ka depanse plis pase sa ki te otorize chak ane nan Komisyon Vil la. Yon majistra kapab depanse mwens ke sa ki nan bidjè a.

Ki pwosesis ki an plas pou itilize pou prezante amannman ki pwopoze a?

“Miamians for an Independent and Accountable Mayor's Initiative” (MIAMI) te kreye yon amannman konstitisyonèl endepandan epi ki an pwosesis pou rasanble prè de 20,000 siyati ki ap nesesè de votè ki anrejistre nan Vil Miami.

Ki moun ki finanse efò sa a e poukisa?

Komite MIAMI a pral rasanble lajan nan men rezidan ak biznis nan Vil Miami an pou peye pou efò sa a epi kouvri depans kanpay ak efò pou konekte ak piblik la. Tout komite finansyè yo ap rapòte chak mwa. Ou kapab tcheke rapò yo pa klike laa.